Garantie

Garantietermijn

Elektrische scooters
24 maanden garantie (vanaf de factuurdatum) wanneer het onderhoud door emobilityshop is uitgevoerd.

Scootmobielen en andere elektrische voertuigen
24 maanden garantie (vanaf de factuurdatum) wanneer het onderhoud door emobilityshop is uitgevoerd.

Accu

 • Lithium accu: 24 maanden 
 • AGM loodaccu: 12 maanden 

Garantie Voorwaarden

 • In het bezit zijn van het aankoopbewijs.
 • Alle onderhoudsbeurten, als aangeduid in het onderhoudsboekje, tijdig hebben plaatsgevonden.
 • Het voertuig conform het onderhoudsschema word onderhouden door een erkende specialist. Indien u de onderhoudsbeurten elders dan bij de erkende specialist laat uitvoeren dient u de facturen hiervan te kunnen tonen, de garantietermijn zal hierdoor kunnen worden beïnvloed.
 • Wanneer de klant zelf onderdelen gaat (laten) inbouwen in de motor of zelf het onderhoud van het voertuig gaat uitvoeren kan er geen beroep meer gedaan worden op de garantie.
 • De originele onderdelen mogen niet vervangen worden door niet-originele onderdelen. 
 • Als u aanspraak wilt maken op de volledige garantie mogen de reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitgevoerd worden in een werkplaats van een aangesloten dealer. 

De garantie dekt niet:

 • Normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door het gebruik van het voertuig, zijnde geen materiaal- of constructiefout, zijn als dusdanig niet gedekt door de garantie: de vervanging van binnen- en buitenbanden, rubberen onderdelen, remschijven of trommels, riemen, filters, kettingen, tandwielen, wielspaken en niet genoemde slijtage delen.
 • De onderhoudswerkzaamheden zoals: software updates, smeren, afstellen, reinigen enz.).
 • Op plastic onderdelen of kuipdelen wordt enkel garantie verleend als er constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van het nieuwe voertuig aan de klant.
 • Verergering van de schade door voorgezet gebruik van het voertuig bij een defect of probleem.
 • Schade die opzettelijk is toegebracht door de begunstigde/eigenaar.
 • Wanneer een scooter meer dan 30.000km heeft afgelegd en/of voor commerciële doeleinden is gebruikt; zoals bijvoorbeeld voor verhuur, thuisbezorging of koeriersdiensten.
 • Corrosie of oxidatie van het oppervlak van het chassis, schroeven en alle overige behandelde of onbehandelde onderdelen worden niet gedekt door de garantie.
 • Geluiden en trillingen die geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid, veiligheid en het weggedrag van het voertuig worden niet gedekt door de garantie.
 • De schade die voortvloeit uit nalatigheid, een verkeerd gebruik, het niet naleven van de in de gebruikshandleiding vermelde aanwijzingen.
 • Aanvullende niet door de dealer gemonteerde onderdelen of aanpassingen (bijv: opvoer software update, alarmen, radio, lampen enz.).

Belangrijke informatie over accu’s van elektrische voertuigen

Bij niet correct gebruik kan de levensduur van de accu worden verkleind of ze kunnen zelfs kapot gaan. Denk eraan dat de accu door zelfontlading langzaam leeg loopt. De capaciteit van een accu neemt ook af bij lage temperaturen. Wij adviseren altijd minimaal één keer in de maand bij te laden, en indien de accu niet in gebruik is deze op kamertemperatuur op te slaan. Bij verkeerd gebruik zal de garantie vervallen.

De actieradius van een accu kan bij lage temperaturen met een kwart afnemen. Anders gezegd: in de winter haal je minder kilometers uit je accu dan in de zomer. Dit verschil kan oplopen tot 25 procent. Om je accu zo lang mogelijk goed te houden is het beste advies om hem te blijven gebruiken. Ook in de winter. 

De rij-afstand, uithoudingsvermogen en prestaties van de accu zijn niet gedekt door de garantie. De daadwerkelijke afstand die haalbaar is is afhankelijk van meerdere factoren zoals: gewicht van de berijder staat van de accu(‘s), omgevingstemperatuur, snelheid en rijstijl. Om de actieradius zo lang mogelijk te houden kan de maximale snelheid minder worden wanneer de accu leger is.

In de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via wettelijke rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. Onderhavige contractuele garantie kan deze rechten niet inperken.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van Emobilityshop afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten, leveringen, diensten en/of door haar gesloten overeenkomsten hoe dan ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
b. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Emobilityshop zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
c. Indien enige bepaling ven deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Offertes
a. Alle offertes van Emobilityshop zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.
b. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame. De betreffende gegevens zijn voor Emobilityshop slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Emobilityshop is vastgelegd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens.

Overeenkomst
a. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
b. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens IVA door vertegenwoordigers en andere personen binden Emobilityshop slechts indien deze afspraken/toezeggingen door Emobilityshop zijn bevestigd.

Prijzen
a. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
b. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, een verhoging van meer dan 6% ondergaan. of door welke andere oorzaak dan ook, is Emobilityshop gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen
c. Tenzij schriftelijk, anders in de prijslijst of offerte vermeld, zijn de door Emobilityshop opgegeven prijzen vermeld in Euro s.

Levering
a. Tenzij schriftelijk anders in offerte of prijslijst vermeld, geschiedt levering franco afnemer. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestede goederen het magazijn of de opslagplaats van Emobilityshop verlaten.
b. vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in 6a en 6b genoemde tijdstip is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.
c. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Emobilityshop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Emobilityshop nog een termijn van 14 dagen tot levering moet worden geboden.
d. IVA is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Emobilityshop heeft voldaan.
e. Indien het vermoeden bestaat, dat aan betalingsverplichtingen niet kan worden voldaan, behoudt Emobilityshop zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren.

Afname
a. De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke ven afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Emobilityshop zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.
b. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.
c. Vanaf het moment van afname c.q. levering is het gebruik van het geleverde geheel voor rekening en risico van afnemer.
d. Afnemer verplicht zich al die maatregelen te nemen, die het gebruik door afnemer mogelijk maken, waaronder, doch niet uitsluitend, het registreren van het kenteken op eigen naam.
e. Indien afnemer niet tijdig tot het nemen van maatregelen overgaat, is afnemer aansprakelijk voor de schade, hoe ook ontstaan, en zal Emobilityshop vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid.

Transportrisico
a. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, wordt, indien geen andere aanwijzing door de afnemer aan Emobilityshop is verstrekt, door Emobilityshop bepaald, zonder dat Emobilityshop hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
b. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer.
c. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-. water’, brandschade en diefstal) tijdens het vervoer van de goederen veroorzaakt.

Verpakking
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten, indien noodzakelijk en ter uitsluitende beoordeling van Emobilityshop, voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 6 en 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de afnemer, neemt Emobilityshop de verpakking niet terug, behalve indien zij bestaat uit speciale meervoudig te gebruiken verpakkingen.
b. Zowel het transport als de consumentenverpakking zullen aan de bestaande en toekomstige wettelijke verpakkings-voorschriften voldoen en als zodanig van merken worden voorzien. In geval de afnemer besluit de
verpakking voor hergebruik te retourneren of voor hergebruik te laten verwerken, zijn de daaraan verbonden kosten voor de afnemer.

Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De op de bank/giro-afschriften van Emobilityshop aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
b. De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting of verrekening van hetgeen Emobilityshop van hem te vorderen heef! met hetgeen hij meent op Emobilityshop te vorderen te hebben.
c. Vanaf het moment waarop de afnemer in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, of gedeelte daarvan, onverminderd hel recht van Emobilityshop op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
d. Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Emobilityshop verschuldigde incassokosten worden berekend conform het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van €500,-.
e. De afnemer is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Emobilityshop telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Emobilityshop
gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
f. Betalingen van de afnemer aan Emobilityshop zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Reclames
a. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij levering aanwezig dient te zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet bij levering konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk en gemotiveerd aan IVA te worden gemeld.
b. Inden en voor zover de reclame door Emobilityshop gegrond wordt bevonden, is Emobilityshop uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wei de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
c. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Emobilityshop.
d. Retournering van het geleverde dient franco te geschieden en na voorafgaande schriftelijke toestemming van Emobilityshop onder door Emobilityshop te bepalen voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud
a. Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de eigendom van door Emobilityshop aan de afnemer geleverde goederen bij Emobilityshop tot het moment van volledige betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan Emobilityshop is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) ten grondslag liggende (saldo)verplichtingen en alle vorderingen van Emobilityshop wegens het tekortschieten door de afnemer inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomsten.
b. Het is de afnemer niet toegestaan de door Emobilityshop geleverde goederen in pand te geven of anderszins met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een eigendomsvoorbehoud rust.
c. Emobilityshop is gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de afnemer of diens houders weg te doen halen indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en/of het vermoeden bestaat dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. De afnemer is gehouden tot het verlenen van medewerking aan voornoemd weghalen van de goederen, eventueel door demontage, op straffe van betalingen aan Emobilityshop van een boete van € 700,= per dag dat hij hiermee in gebreke is of blijft, zulks indien Emobilityshop hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt, onverminderd de overige rechten van Emobilityshop op basis van de wet
d. De afnemer is gehouden om ingeval andere partijen aanspraak maken op goederen waarvan onderdelen onder het eigendomsvoorbehoud ressorteren melding te maken van het hier geregelde eigendomsvoorbehoud en niet eerder tot uitlevering over te gaan dan na schriftelijke toestemming van Emobilityshop.

Ontbinding schadevergoeding/opschorting/annulering
a. Indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, wordt toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wal beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd, den wel enige verplichting jegens Emobilityshop niet of niet geheel nakomt. of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn. Ook is Emobilityshop gerechtigd per direct haar eigendom(men) op te halen.
b. Emobilityshop is in de in 12a genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding en zonder de ingebrekestelling op rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist; de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of enig door de afnemer aan Emobilityshop verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of alvorens verder te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichting.
c. Indien afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Emobilityshop op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Indien afnemer bij annulering de afname weigert van de reeds door Emobilityshop aangeschafte zaken, waaronder materialen, al dan niet be-of verwerkt, is afnemer houden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Emobilityshop te voldoen. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Bescheiden hulpmiddelen e.d.
a. Door Emobilityshop opgestelde, vervaardigde ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, alsmede hulpmiddelen zoals modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven, ook als de fabricagekosten aan de afnemer in rekening zijn gebracht, te allen tijde eigendom van Emobilityshop en dienen op eerste verzoek aan Emobilityshop te worden terug gegeven. Voor schade van de afnemer, van welke aard ook, kan Emobilityshop nimmer aansprakelijk zijn.
b. Behoudens schriftelijke toestemming van Emobilityshop staat de afnemer er voor in dat de in het vorige lid omschreven informatie niet wordt gekopieerd dan wel aan derden al dan niet voor weder verbruik ter inzage wordt gegeven of ter hand worden gesteld. Emobilityshop is gerechtigd om van de afnemer te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door Emobilityshop voorgelegde geheimhoudingsverklaring.
c. De kosten, verbonden aan de ontwikkeling van prototypen, komen ten laste van de afnemer.

Industriële C.q. intellectuele eigendomsrechten
a. Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen octrooien of andere rechten uit het door Emobilityshop geleverde te verwijderen of te wijzigen. Daaronder begrepen zijn aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het geleverde. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.
b. Emobilityshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toestemming van Emobilityshop in het geleverde aangebrachte wijzigen.

Overmacht
a. Indien Emobilityshop door overmacht van blijvend of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Emobilityshop gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van SIKOMBJ op betaling door de afnemer voor een reeds door Emobilityshop verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, dan wal de (verdere) uitvoering van overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Emobilityshop alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
b. Onder ovenmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Emobilityshop tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijk-heden, brand overheidsmaatregelen, toeleveranciers, alsmede wanprestaties door zijn toeleveranciers, waardoor Emobilityshop zijn verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

Aansprakelijkheid
a. Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Emobilityshop uitdrukkelijk beperkt tot het ten aanzien van reclames bepaalde, zodat Emobilityshop in verband met de door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolg schade daaronder begrepen en Emobilityshop niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen.
b. Eveneens is Emobilityshop niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade ook.
c. Mocht om wat voor reden ook Emobilityshop aansprakelijk zijn, zal deze aansprakelijkheid van Emobilityshop nimmer de waarde van de door haar geleverde zaak op die schade betrekking hebbend overtreffen, althans is zij daartoe gemaximaliseerd.

Geschillen
a. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van IVA is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen Emobilityshop en afnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Emobilityshop.